Pan Fo Rhywun yn Marw

Yn ystod cyfnod anodd iawn, gall deall y camau angenrheidiol i’w cymryd wedi profedigaeth fod yn llethol. Yn y tudalennau hyn rydym wedi amlinellu lle i ddechrau a rhestru’r ystyriaethau ymarferol.  Rydym yn cynnig i chi gefnogaeth ac arweiniad llwyr trwy gydol y broses hon ac rydym ar gael i ateb eich cwestiynau ar unrhyw adeg.

Cofrestru Marwolaeth

Fel arfer byddir yn cofrestru o fewn pum niwrnod i’r farwolaeth ac, fel arfer, perthynas sy’n cofrestru.

Os nad oes perthynas ar gael, gall unigolyn oedd yn bresennol adeg y farwolaeth, deiliad yr eiddo lle bu’r unigolyn farw neu’r unigolyn sy’n derbyn cyfrifoldeb am drefniadau’r angladd ymgymryd â’r ddyletswydd.

Efallai y bydd yn angenrheidiol trefnu apwyntiad gyda’r Cofrestrydd a gwell fyddai cwblhau’r cofrestriad yn y Swyddfa Gofrestru sy’n lleol i’r ardal lle bu farw’r unigolyn.

Beth sydd gofyn i’r Cofrestrydd ei wybod?

Bydd rhaid i’r Cofrestrydd gael y Dystysgrif Feddygol Achos Marwolaeth sydd i’w chael gan y Meddyg Teulu lleol os digwyddodd y farwolaeth gartref neu o’r Ysbyty neu’r Hosbis os digwyddodd y farwolaeth i ffwrdd o gartref y teulu, a’r wybodaeth a ganlyn am yr ymadawedig:

  • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth
  • Ei (h)enw llawn
  • Dyddiad a lleoliad ei (g)eni
  • Ei (g)alwedigaeth
  • Ei (ch)(g)yfeiriad cartref
  • A oedd yn derbyn pensiwn neu lwfans o gronfeydd cyhoeddus
  • Os oedd yn briod, dyddiad geni’r gŵr neu’r wraig sydd wedi’u gadael

Os yw’r Crwner wedi bod yn rhan o’r broses, gallai’r broses gofrestru amrywio ond byddwn yn rhoi gwybod i chi’n unol â hynny.

Yna bydd y Cofrestrydd yn cyflwyno:

  • Tystysgrif Cofrestru Marwolaeth
  • Tystysgrif Werddsy’n ofynnol gennym ar gyfer Claddu neu Amlosgi cyn cynnal yr angladd
  • Mae modd cael copïau a ardystiwyd o’r cofnod o farwolaeth am bris isel – efallai y bydd gofyn i chi gael y rhain at ddibenion cyfreithiol neu ariannol.

 

A fyddech cystal â ffonio’r cofrestrydd am apwyntiad yn y sir y digwyddodd y farwolaeth

Oriau agor 9.30am tan 12pm a 2pm tan 4pm

Ynys Môn – Neuadd y Dref, Llangefni, LL74 7TW. 01248 751925

Gwynedd – (Ysbyty Gwynedd) A fyddech cystal â gofyn am apwyntiad yn Ysbyty Gwynedd neu yn Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, LL57 1DT. 01766 771000

Clwyd – (Ysbyty Glan Clwyd) ym Morfa Clwyd, Marsh Road, Rhyl, LL18 2AF. 01745 366610


 

Dywedwch Wrthym Unwaith

Mae Gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith Dywedwch Wrthym Unwaith Llywodraeth EM yn caniatáu i chi roi gwybod un waith i ran fwyaf o adrannau’r cyngor a’r llywodraeth am farwolaeth wedi i’r farwolaeth gael ei chofrestru.

Dweud wrth Eraill

Rydym yn cynnig cefnogaeth a chymorth llwyr pe dymunech drosglwyddo gwybodaeth am farwolaeth trwy roi neges yn y papurau newydd, ynghyd â chyfrif o fywyd unigolyn a manylion yr angladd. At hyn, mae modd argraffu’r neges a’i phostio at y rhai sydd yn llyfr cyfeiriadau’r ymadawedig a’i chyhoeddi mewn ysgrif goffa ar lein.

Pan fyddwch yn siarad â ni, gallwn roi gwybod i chi am hyn i gyd a byddwn yn hapus i’ch helpu i drefnu rhoi neges o ddiolch yn y papur newydd yn dilyn y gwasanaeth i ddiolch i’r rhai oedd yno ac am y rhoddion neu’r blodau a dderbyniwyd.