Trefnu’r Gwasanaeth

Mae sawl opsiwn gwahanol wrth drefnu angladd a fydd yn gymorth i greu coffâd personol ac addas. Rydym yn diwallu ar gyfer angladdau crefyddol, digrefydd, syml ac ysbrydol bwrpasol ac rydym yma i drefnu, eich cynghori a’ch cynnal trwy gydol y trefniadau a chysylltu â thrydydd partïon i sicrhau bod y diwrnod yn mynd rhagddo’n ddidrafferth.

Bydd angladd syml yn cynnwys symud yr ymadawedig i gapel gorffwys, arch ag iddi haenen o ffoil, agor a chau bedd neu amlosgiad, darparu hers i’r angladd neu’r amlosgfa, gwasanaethau gweinidog gweinyddol a chyfarwyddwr angladdau a’i staff.

Claddu neu Amlosgi

Un o’r penderfyniadau cyntaf i’w gwneud yw dewis rhwng angladd claddu ac angladd amlosgi. Mae hwn yn ddewis personol iawn a gallai ddibynnu ar draddodiad teuluol, cred grefyddol a dymuniadau’r unigolyn sydd wedi marw. Bydd gofyn i chi hefyd benderfynu ar fath o wasanaeth a lle caiff ei gynnal.

Claddu

Os byddwch yn penderfynu claddu, bydd gofyn i chi brynu bedd neu ailagor bedd sydd gennych eisoes, er enghraifft fel rhan o fedd teulu.

Os yw’n bosib, bydd arnom angen y gweithredoedd sy’n gysylltiedig ag unrhyw fedd sydd eisoes wedi’i brynu. Gallwn eich helpu i ganfod y rhain os nad ydynt gennych a gallwn weld a oes lle ar gyfer rhagor o gladdedigaethau.

Os oes bedd yno eisoes, gallwn drefnu i’w ailagor a symud unrhyw gofebion cyn yr angladd. Efallai y byddech yn dymuno carreg fedd newydd neu ychwanegu arysgrif i un sydd eisoes yno.

Amlosgi

Amlosgi yw’r dewis arall i gladdu. Efallai y byddech yn dymuno cynnal y gwasanaeth yn yr Amlosgfa neu os byddai’n well gennych, gellir cynnal y gwasanaeth yn rhywle arall, mewn eglwys er enghraifft, ac yna gael gwasanaeth byrrach (y traddodi) yn yr Amlosgfa.

Cyfyngir ar yr hyn y gellir ei amlosgi gyda’r unigolyn sydd wedi marw. Caiff rhai deunyddiau, mhetalau er enghraifft, eu gwahardd. Gallwn eich cynghori ynghylch trefnu i eitemau penodol gael eu cadw gyda’r unigolyn.

Bydd angen i chi benderfynu ar yr orweddfan derfynol ar gyfer y llwch. Efallai y byddwch yn dymuno eu cadw mewn wrn, eu claddu neu eu gwasgaru mewn lleoliad arwyddocaol. Nid oes rhaid i chi benderfynu ar hyn yn syth.

Dewis Arch neu Wrn

Rydym yn cyflenwi ystod eang o eirch a chasgedau ar gyfer eu claddu neu eu hamlosgi – o’r symlaf i’r gwirioneddol gywrain. O eirch traddodiadol o goed i’r rhai hynny â dyluniadau ac wedi’u personoli i amrywiaethau gwiail ac eco-ystyriol. Gallwn eich helpu i benderfynu ar yr un fyddai fwyaf addas.

Rydym hefyd yn cyflenwi ystod o wrnau mewn amrywiol ddyluniadau, maint a deunydd fydd yn gweddu orau i’ch penderfyniad ynghylch gorweddfan derfynol y llwch. Rydym wrth law i ymdrin ag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a fyddo gennych a’ch helpu i wneud y dewis.

Cludwyr yr Arch

Efallai y byddech yn dewis teulu neu berthnasau i gludo’r arch yn ystod y gwasanaeth. Er y gallai hyn godi ofn ar y rhai nad ydynt wedi gwneud hyn o’r blaen, rydym wrth law i roi cyfarwyddyd, cyngor, i dawelu meddwl ac i baratoi.

Fel arall, byddwn yn darparu cludwyr pe byddech yn dymuno i ni wneud hynny.

Cludiant

horse-drawn-hearse

Rydym yn rhoi dewis o gludiant i’r gwasanaeth ac oddi yno gan gynnwys limwsîn a’r ceffyl a hers traddodiadol. Ar y diwrnod byddwn, fel arfer, yn cludo o gartref y teulu i leoliad y gwasanaeth ac yna oddi yno wedi’r gwasanaeth.

Byddwn yn trafod eich gofynion a’r hyn sydd ar eich meddwl â chi ac yn rhoi gwybod i chi am ddyddiadau a chostau.