Agweddau o’r Gwasanaeth

Mae nifer o opsiynau wrth gynllunio gwasanaeth coffa ystyrlon a phersonol i gofio anwylyn. Rydym yma i’ch cynghori a’ch arwain trwy’r trefniadau.

Cerddoriaeth ac Emynau

Mae’r dewis o gerddoriaeth neu emynau mewn angladd yn gallu adlewyrchu bywyd unigolyn a’i goffáu’n addas, gan roi cyffyrddiad personol. Yn aml, ceir caneuon arwyddocaol sy’n gysylltiedig ag anwylyn a gall y dewis fod yn un traddodiadol neu gyfoes, ysgafn neu weithiau ddoniol. Gallech hefyd ystyried cerddoriaeth fyw , p’run bynnag sy’n gweddu orau i’r coffa am yr unigolyn.

Byddwn yn trafod ac yn cynghori ynghylch eich dewis o gerddoriaeth ar gyfer y gwasanaeth. Bydd y rhan fwyaf o amlosgfeydd yn darparu organydd a system y gallwch ei defnyddio i chwarae’r gerddoriaeth o’ch dewis chi. Mewn rhai eglwysi efallai y bydd cyfyngiadau o ran cerddoriaeth gyfoes ac efallai mai dewisiadau traddodiadol ac emynau’n unig a ganiateir.

Penillion, Areithiau a Darlleniadau

Yn aml mewn angladdau ceir cyfraniad personol gan bobl sy’n bresennol fel ffordd o ddod â choffa am fywyd yr unigolyn i feddyliau’r gynulleidfa. Efallai y byddai cyfeillion neu berthnasau’n dymuno talu teyrnged ar ffurf darlleniad, pennill, araith neu ddewis o eiriau.

Rhybuddion o Farwolaeth

Mae ysgrif goffa’n ffordd draddodiadol o gyhoeddi newyddion am farwolaeth. Fel arfer, bydd yn cynnwys gwybodaeth am fywyd yr unigolyn ac yn rhoi manylion yr angladd megis amser, dyddiad a lleoliad. Pe byddech yn dymuno, byddwn yn eich helpu i lunio a chyhoeddi rhybuddion o farwolaeth a chynghori ar y cynnwys, yr hyd a’r costau sydd ynghlwm wrthynt

Fel arfer bydd rhybuddion o farwolaeth yn cynnwys y manylion a ganlyn:

  • Enw’r unigolyn (gyda’r cyfenw’n gyntaf, fel arfer)
  • Manylion lle a pha bryd y bu farw
  • Gwybodaeth gofiannol gan gynnwys lle’r oedd yn byw, enw unrhyw gymar neu ŵr/gwraig a manylion perthnasau eraill
  • Manylion y trefniadau angladdol
  • Cyfarwyddyd ynghylch a dderbynnir blodau a manylion unrhyw achos enwebedig ar gyfer rhoddion

Blodau’r Angladd

Mae blodau’n ffordd draddodiadol o dalu teyrnged i’r ymadawedig neu cânt eu hanfon fel mynegiant o gydymdeimlad at deulu a chyfeillion. Gall y dewis o flodau helpu i greu gwasanaeth unigryw a phersonoledig trwy adlewyrchu agweddau o bersonoliaeth, diddordebau a dewisiadau’r ymadawedig. Mae amrywiaeth eang ar gael o sbrigau i’r arch, torchau a thuswon wedi’u trefnu i siâp arbennig a gallant fod ar ffurf eitem neu lythrennau.

Gallwn eich cynorthwyo i ddewis ac archebu teyrnged flodeuol addas gan ein cyflenwyr dibynadwy, a chofnodi a chasglu’r negeseuon o gydymdeimlad a dderbyniwyd.

Rhoddion Elusennol

Efallai y penderfynwch drefnu i gasglu rhoddion yn y gwasanaeth. Fel arfer gofynnir am roddion yn lle blodau a chânt eu casglu at achos arwyddocaol i fywyd yr unigolyn, er enghraifft elusen yr oedd yn ei chefnogi neu gronfa sy’n gysylltiedig â chlefyd neu salwch yr oedd, o bosib, yn dioddef ganddo.

Taflenni Trefn Gwasanaeth

Rydym yn cynhyrchu taflenni trefn gwasanaeth y mae modd eu personoli trwy gynnwys llun yr unigolyn a gwybodaeth amdano yn ogystal â manylion y gwasanaeth, er enghraifft dewisiadau o emynau neu ddarlleniadau. Efallai y byddech yn dymuno trosglwyddo copïau i’r rhai hynny nad oedd yn gallu bod yno a chadw copi fel cofrodd.